Važiavimo greičio ir pagreičio poveikis vairuotojui

Tyrimai parodė, kad vairuotojas sunkiai įsitraukia į darbą, ilgas įsidirbimo periodas. Tai ypač būdinga autobusų vairuotojams, kurie dirba rytinėje pamainoje, ir didelio įkrovumo automobilių vairuotojams. Be to, įsidirbimo periodas mažai tepriklauso nuo darbo dienos trukmės, bet tiesiogiai priklauso nuo, darbo dienų skaičiaus (išėjimo darbą skaičiaus). įsidirbimo periode vairuotojai gali neteisingai vertinti savo darbingumo lygį ir rizikingai manevruoti.

Vairuotojas taip pat turi žinoti, kad žmogaus darbingumas keičiasi priklausomai nuo paros laiko. Tai yra susiję su periodiniu organizmo fiziologinių funkcijų kitimu (biologinis ritmas). Naktį nuo 22 val. iki 6 val. ryto vairuotojo darbingumas labai sumažėja, Ypač, nepalankus darbo laikas yra nuo 23 val. iki 3 val. nakties. Būtent šiuo laikotarpiu įvyksta palyginti daug eismo nelaimių, nors eismo intensyvumas naktį labai sumažėja.

Jeigu, laikydamasis darbo ir poilsio režimo, žmogus miega dieną, o nakties sąlygos imituojamos, jo organizmas gali prisitaikyti prie naujo fiziologinių funkcijų ritmo; dėl to žmogus lengviau prisitaiko prie nakties darbo.

Darbo monotoniškumas yra „uždelsimo būklės“, artimos nuovargiui, priežastis. Dėl to vairuotojas kritinėje situacijoje gali nepastebėti svarbaus signalo arba pavėluotai į jį reaguoti.

Be nurodytų vairuotojo darbingumą lemiančių faktorių, neigiamos įtakos jo darbingumui ir jo darbo patikimumui gali turėti liguista būklė ir neblaivumas. Sekančiuose skyriuose bus nagrinėjami automobilio vairuotojo darbo ypatumai ir priemones jo sveikatai apsaugoti bei geram darbingumui palaikyti.

VAIRUOTOJO DARBO FIZIOLOGIJA

Vairuojant automobilį, žmogų veikia daug faktorių. Didžiausią poveiki jam daro didelis automobilio greitis, pagreitis, sumažėjęs matomumas tamsiu paros metu, iš priekio atvažiuojančių automobilių žibintų šviesų akinimas ir nuovargis po ilga bei įtempto darbo. Šie faktoriai gali staigiai sumažinti vairuotojo darbingumą ir sudaryti sąlygas eismo nelaimėms.

Važiavimo greičio ir pagreičio poveikis vairuotojui

Šiuolaikiniai automobiliai gali važiuoti dideliu greičiu. Jeigu didelis greitis atitinka eismo sąlygas, techninę automobilio ir vairuotojo kvalifikaciją, tai jis negali būti eismo nelaimės priežastis. Be to, reikia neparniršti, kad kuo didesnis automobilio greitis, tuo didesnis jo našumas. Dėl šios priežasties ir stengiamasi didinti automobilių greiti: didinama variklių galia, automobilių kėbulams suteikiama aptaki forma, statomi automobilių greitkeliai. JAV atliktų tyrimų duomenimis, daugiausia eismo nelaimių įvyksta tada, kai automobilio greitis nesiekta 70 km/h ir kai jis viršija 105 km/h, t. y. kai greitis nedidelis ir kai jis pernelyg didelis. Eismo saugumo požiūriu optimalus automobilių su galingais varikliais greitis yra nuo 70 iki 110 km/h. Viskas priklauso nuo to, ar atitinka greitis eismo sąlygas, ar ne.

Automobilių supirkimas Vilniuje ir aplinkiniuose rajonuose.

Jeigu automobilio greitis neatitinka eismo sąlygų, susidaro sąlygos eismo nelaimėms. Deja, ne visi vairuotojai žino, kad stabdymo kelias ilgėja tiesiog – proporcingai greičio kvadratui. Automobilis, važiuojantis 50 km/h greičiu, nuo stabdymo pradžios iki sustojimo nuvažiuos dar apie 15 m, o kai jis važiuoja 100 km/h greičiu, stabdymo kelias bus jau 60 m, t. y. greičiui padidėjus 2 kartus, stabdymo kelias padidėja 4 kartus.

Kelio atkarpose, kuriose greitis neribojamas, vairuotojas, pasirinkdamas greitį, turi įvertinti konkrečias eismo aplinkybes: kelio sąlygas, matomumą; Tačiau vairuotojai eismo aplinkybes gali vertinti skirtingai, priklausomai nuo patyrimo ir būdo bruožų. Šiuo atveju labai svarbu, ar vairuotojas žino savo psichofiziologines galimybes vairuojant dideliu greičiu važiuojantį automobilį. Vairuotojui įvertinant važiavimo greiti, didelės įtakos turi automobilio vibracija, veikiančio variklio garsas, vairuotojo akių nuotolis iki kelio paviršiaus. Taigi skirtinguose automobiliuose greitis gali būti įvairiai suvokiamas.

Info: Automobilis meta iššūkį lėktuvui!

Brangiai superkamų automobilių Vilniuje mąstymo klaidos

Mąstymas yra aukščiausias pažinimo procesas. Jis padeda žmogui savo sąmonėje atspindėti ne tik suvokiamų daiktų išorines ypatybes, bet ir jų esmę, svarbiausius jų tarpusavio ryšius, kurių negalima suvokti pojūčiais. Mąstymas— tai apibendrintas tikrovės atspindys.

Gyvenime dažni tokie uždaviniai, kurių negalima išspręsti, remiantis tik pojūčiais ir suvokimu. Daugelis klausimų sprendžiami darant išvadas, panaudojant turimas žinias. Inžinierius kuria mašinos konstrukciją, remdamasis mechanikos dėsniais. Vairuotojas randa variklio gedimus, žinodamas, kaip šis turi dirbti. Aktyvaus mąstymo procesas susijęs su , būtinybe spręsti kokį nors uždavinį.

Daugeliu atvejų uždavinio sprendimas baigiasi tam tikru judėjimo veiksmu. Pavyzdžiui, įvairiose kelyje susidarančiose situacijose vairuotojo sprendimas baigiasi droselio pedalo paspaudimu, vairo pasukimu ir kt. Šiuo atveju sprendimo teisingumas priklauso nuo patyrimo, vairuotojo sugebėjimo tiksliai įvertinti kelio sąlygas ir greitai išanalizuoti reikalingus duomenis, kad būtų patvirtinta arba atmesta hipotezė, t. y. kad būtų atsakyta į klausima: stabdyti ar nestabdyti, lenkti ar nelenkti ir t. t.

Pastoviai gaunama ir apdorojama informacija padeda vairuotojui ne tik įvertinti kelio sąlygas bei atitinkamai spręsti, kaip valdyti automobilį, bet ir, turint pakankamą vairavimo patyrimą, numatyti, kaip keisis kelio sąlygos, ir pagal tai numatyti būsimų jo paties veiksmų rezultatus. Toks įvykių eigos numatymas vadinamas prognozavimu. Vairuotojo sugebėjimas prognozuoti sudėtingomis kelio sąlygomis liudija apie didelį jo meistriškumą.

Mąstymas tam tikroje situacijoje, kai reikia greitai rasti teisingą sprendimą, vadinamas operatyviniu mąstymu.

Mąstymo procesai gali būti labai greiti. Tačiau kartais jie sulėtėja (pavyzdžiui, pavargus) ir dėl to vairuotojas, neturėdamas pakankamai laiko, nespėja nuspręsti teisingai. Mąstymas gali būti nekritiškas (kai spėjimai netikrinami); tada vietoj naudingo greito mąstymo žmogus mąsto skubotai ir dėl to daro neteisingus sprendimus. Kuo daugiau žmogus turi žinių, tuo produktyvesnis mąstymo procesas.

Atmintis yra anksčiau įgyto patyrimo įtvirtinimo, išsaugojimo ir atgaminimo psichinis procesas.

Atmintis turi didžiulę reikšmę visose žmogaus veiklos srityse. Jeigu žmogus neturėtų atminties, tai mokymo procesas būtų neįmanomas, nes atmintis yra žmogaus žinojimo ir įgūdžių formavimo pagrindas. Vairuotojo profesija reikalauja, kad vairuotojas gerai žinotų eismo taisykles, įgytų tvirtus judesių įgūdžius, atsimintų automobilio maršrutus ir t. t.

Vertinant vairuotojo sugebėjimus, reikia atsižvelgti į atminties savybes: atminties apimti (ji nustatoma objektų kiekiu, kuris įsimenamas tuojau pat po jų suvokimo), įsiminimo greitį ir tikslumą, žinių išlaikymo atmintyje laiką ir atminties pasirengimą.

Ypač didelę reikšmę vairuotojui turi atminties pasirengimas. Šią savybę nusako žinių, kurios reikalingos konkrečiu atveju, atgaminimo lengvumas, t. y. žmogaus sugebėjimas greitai gauti reikalingą duomenų iš savo žinių atsargos tais atvejais, kai to reikalauja aplinkybės. Kartais vairuotojui reikia panaudoti savo žinias ir sudėtingus įgūdžius tokiomis sąlygomis, kai laiko neužtenka. Tokiose situacijose savalaikiai ir teisingi vairuotojo veiksmai labai priklauso nuo jo atminties pasirengimo, kurį lemia nuovokumas ir išradingumas.

Atminties produktyvumas nepastovus, jis gali keistis ,dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, tyrimais nustatyta, kad po 6 darbo valandų vairuotojo atmintis labai susilpnėja.

Atminti stiprina sistemingos įsiminimo pratybos. Yra žinoma, kad vairuotojai turi gerą regimąja atmintį.

Atmintis gali būti ilgalaikė ir trumpalaikė (operatyvinė); jos abi vairuotojui’ vienodai reikalingos.- ilgalaikė atmintis yra tokia, kai ilgam laikui įsimenamos techninės, mokslinės ir kitokios Žinios, kurios yra susijusios su profesija arba reikalingos buityje.

Trumpalaikė, arba operatyvinė, atmintis vairuotojui reikalinga didelės apimties ir pastoviai besikeičiančiai einamajai informacijai įsiminti, per trumpą laiką (20-100 s) jai atgaminti, pavyzdžiui, nuolat įvertinti besikeičiančias kelio sąlygas važiuojant automobiliu. Apvažiuodamas kliūtį ant kelio, vairuotojas kuri laiką jos nemato, tačiau išlaikyti regimąjį vaizdą jam padeda regimoji atmintis. Tam tikrą laiką išlaikydamas atmintyje kelio prieš automobilį vaizdą, vairuotojas gali perkelti savo žvilgsni kitą kelio atkarpą, pavyzdžiui, žvilgtelėti į užpakalinio vaizdo veidrodi arba toliau į priekį.

Anksčiau suvoktų daiktų arba reiškinių vaizdai vadinami vaizdiniais. Vaizdiniai skirstomi pagal tai, kokie jutimo organai dalyvavo suvokiant objektą: regos, klausos, raumenų-judinamieji ir kt. Vaizdinių ryškumas ir pilnumas padeda vairuotojui įvertinti kelio sąlygas, galimus jų pasikeitimus ir padeda teisingai apie juos spręsti.

Šaltinis – Automobilių supirkimas Vilnius